"พญาคำลือคู่บ้าน มะขามหวานคู่เมือง เงาพระธาตุลือเลื่อง เมืองน้ำปูดี"

แจ้งประชาสัมพันธ์เกษตรกรทุกท่านให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565

รูปภาพ11.png

ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่สุก

อำเภอเมืองลำปาง

ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติฯ

อำเภองาว

อำเภอห้างฉัตร

อำเภอแม่เมาะ

SSNet กรมฯ

อำเภอเกาะคา

e-Learning กรมฯ

อำเภอแม่ทะ

ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน

อำเภอวังเหนือ

อำเภอเมืองปาน

อำเภอแม่พริก

กรมวิชาการเกษตร

อำเภอสบปราบ

กรมส่งเสริมการเกษตร

อำเภอเถิน

สสข.6 เชียงใหม่

อำเภอเสริมงาม